بایگانی برای اسفند, ۱۳۹۵

متن پیش رو، چکیده مقاله بنده و جناب آقای دکتر اب روش با عنوان «پیشران های آینده ایمنی از دیدگاه اسلام» در همایش ایمنی ناجا(۱۳۹۵) می...

متن پیش رو، چکیده و گزارشی مختصر از مقاله ارسالی بنده با عنوان «طراحی الگوی تحلیل محتوای فضای مجازی بر مبنای روش داده‌بنیاد» به اولین همایش...

سالهاست که بازی با مواد محترقه و حادثه آفرینی در پایان هر سال شمسی، تبدیل به معضلی اجتماعی گشته و انرژی بسیاری به منظور مقابله با آن صرف می...