محمدحسن جاویدی | ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ | بخش: مدیریت و آینده پژوهی

پیشران های آینده ایمنی از دیدگاه اسلام

متن پیش رو، چکیده مقاله بنده و جناب آقای دکتر اب روش با عنوان «پیشران های آینده ایمنی از دیدگاه اسلام» در همایش ایمنی ناجا(۱۳۹۵) می باشد:

ایمنی

چکیده:

ایمنی یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی است. محافظت از منابع انسانی در برابر آسیب ها و مخاطرات موضوعی است که اسلام در توصیه های خود به آن سفارش می نماید. در شرائطی که مخاطرات روز افزون و آسیب های احتمالی تهدیدی برای ایمنی انسان محسوب می شوند، با شناسائی پیشران های ایمنی از منظر اسلام می توان یک برنامه مناسب و مقتضی برای بهبود و مدیریت ایمنی در آینده تنظیم و اجرا نمود. مسئله ای که در این پژوهش مورد توجه و تحقیق قرار گرفته شناسائی پیشران های ایمنی از منظر اسلام می باشد. از این رو با طرح این سئوال که پیشران های آینده ایمنی از دیدگاه اسلام چیست؟ درصدد شناسائی پیشران های ایمنی از منظر اسلام برآمده و هدف از این شناسائی و احصاء پیشران ها، ایجاد بسترهای تحقق ایمنی در آینده و اعمال مدیریت آینده نگر برای بهبود و توسعه ایمنی از منظر اسلام می باشد.

این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی داده های گردآوری شده از منابع معتبر اسلامی را مورد تحقیق قرار داد و پیشران های ایمنی از منظر اسلام را در سه دسته پیشران های فشار حال، کشش آینده و وزن تاریخ که حکایت از پیشران های ارزشی جوامع دارد دسته بندی می نماید. پیشران های فشار حال ایمنی از منظر اسلام شامل التزام به نظم، مذمت برابری امروز با دیروز و تدبیر در امور می باشد؛ پیشران کشش آینده ایمنی از منظر اسلام که در این پژوهش شناسائی شد توجه خدا به عاملان ایمنی می باشد؛ پیشران های وزن تاریخ که ریشه در ارزش ها دارند شامل ارزشمندی احیای انسان ها از نگاه دینی و استفاده از حرز، تعویذ و دعاهای مأثوره می باشد.

جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید

فرم ارسال دیدگاه