بایگانی برای دسته بندی ’فرهنگی اجتماعی

متن پیش رو، چکیده و گزارشی مختصر از مقاله ارسالی بنده با عنوان «طراحی الگوی تحلیل محتوای فضای مجازی بر مبنای روش داده‌بنیاد» به اولین همایش...

سالهاست که بازی با مواد محترقه و حادثه آفرینی در پایان هر سال شمسی، تبدیل به معضلی اجتماعی گشته و انرژی بسیاری به منظور مقابله با آن صرف می...