پست ها برچسب خورده با ’تخلیه هیجان

سالهاست که بازی با مواد محترقه و حادثه آفرینی در پایان هر سال شمسی، تبدیل به معضلی اجتماعی گشته و انرژی بسیاری به منظور مقابله با آن صرف می...