پست ها برچسب خورده با ’عوامل ایمنی از نظر دینی

متن پیش رو، چکیده مقاله بنده و جناب آقای دکتر اب روش با عنوان «پیشران های آینده ایمنی از دیدگاه اسلام» در همایش ایمنی ناجا(۱۳۹۵) می...