پست ها برچسب خورده با ’نظریه پردازی زمینه ای

متن پیش رو، چکیده و گزارشی مختصر از مقاله ارسالی بنده با عنوان «طراحی الگوی تحلیل محتوای فضای مجازی بر مبنای روش داده‌بنیاد» به اولین همایش...