پست ها برچسب خورده با ’پیشران های ایمنی

متن پیش رو، چکیده مقاله بنده و جناب آقای دکتر اب روش با عنوان «پیشران های آینده ایمنی از دیدگاه اسلام» در همایش ایمنی ناجا(۱۳۹۵) می...